Beautiful windows, beautiful light.

Hinching Chan @hin