Flat white ¥25 + Cappuccino ¥28 #☕️

Hinching Chan @hin